اما گرمازدگی، آفات و جیب خالی کشاورزانی که هیچ‌گونه سرمایه‌ای برای اداره باغ خود تا زمان برداشت ندارند، از جمله چالش‌های در پیش روی کشاورزان است و هزینه‌های سمپاشی، مبارزه با علف‌های هرز، کوددهی، آبیاری و هزینه‌های برداشت از جمله مواردی هستند که کشاورزان، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن دو سال بحرانی در تامین آن دچار مشکل هستند.